English | Kontakt
Hľadaj:

RIS ZIP

 

Projekt Žilinská inovačná politika zahájil svoje aktivity v júni 2005 rovnako tak ako projekt regionálnej inovačnej stratégie v Trenčianskom regióne. 

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom je vytvoriť prostredie podporujúce regionálny inovačný potenciál, podpora spolupráce medzi existujúcimi inštitúciami a organizáciami a vytváranie strategického rozvojového rámca, ktorý bude aktivovať existujúce podniky k zavádzaniu ďalších inovácií na všetkých úrovniach a k vytváraniu pozitívnej kultúry pre nových podnikateľov.

 

Dlhodobé ciele projektu
Viac vysoko výkonných spoločností:

  • väčší počet "rastových" spoločností pôsobiacich vo všetkých sektoroch
  • viac podnikov svetovej triedy so silnými linkami na regionálne dodávateľské reťazce
  • viac podnikov, ktoré využívajú možnosti informačných technológií
  • viac podnikov zameraných na podporu mladých inovačných a kreatívnych ľudí


Ľahší prístup k vedomostiam/znalostiam:

  • ľahší prístup podnikateľov k regionálnej báze poznatkov
  • podpora pre regionálne centrá excelentnosti a znalostí
  • vhodné tréningové podmienky na všetkých úrovniach

 

Zlepšenie podpory pre podniky:

 • zlepšenie prístupu k financiám
 • sektorové podporné programy úzko spojené s potrebami podnikateľov
 • finančné podporné programy zamerané na strategické potreby a podnikateľské požiadavky
 • tréningové schémy, ktoré budú tvoriť ľudí so schopnosťami nevyhnutnými v podnikaní

 

Partneri

 

Aktivity

 • Komunikácia, šírenie výsledkov, propagácia a budovanie regionálneho konsenzu
  Cieľ etapy: zainteresovať všetkých regionálnych kľúčových hráčov v oblasti inovácií, dosiahnuť regionálny konsenzus a jednotnú komunikačnú platformu s kľúčovými hráčmi v regióne. Pre projekt je tiež dôležité, aby ho akceptovali regionálne organizácie a podniky. To dosiahneme šírením a využívaním plánov, stratégií a výsledkov v celom regióne. Jedným z dôležitých cieľov tejto etapy je zvyšovanie regionálneho povedomia.
 • Výmena skúseností s realizáciou regionálnych inovačných stratégií
  Cieľ etapy: využiť skúseností partnerov ZIP za účelom integrovania informácií, vedomostí a skúseností týkajúcich sa inovácií, podnikania a ekonomiky pri tvorbe stratégie a štruktúry programu ZIP.
 • Regionálne analýzy
  Cieľ etapy: určiť technologické odborné znalosti a výskumné kapacity v regióne a ich dostupnosť pre podniky, ohodnotiť sprostredkovateľské štruktúry (t.j. organizácie ponúkajúce podnikateľské a inovačné služby vrátane transferu technológií, inovačné finančné služby a orgány zodpovedné za vývoj inovačnej infraštrutúry) za účelom zmapovania silných a slabých stránok a potenciálu existujúcej podpornej infraštruktúry a stanoviť význam podpory regionálneho inovačného systému vzhľadom na identifikované potreby regionálnych a lokálnych podnikov s ohľadom na budúce rastový potenciál. Navrhnúť zoznam predbežných regionálnych priorít obsahujúci zoznam predbežných akcií pre ZIP a rozdelenie regionálnych podnikov podľa ich inovačného potenciálu.
 • Stratégia a rámcový program ZIP
  Cieľ etapy: definovať strategický rámec a prioritné akcie pre kľúčové podnikateľské odvetvia v Žilinskom regióne a príprava akčného plánu pre inovačnú politiku, s ohľadom na Pracovný program Európskej komisie Výskum a inovácie, Národný rozvojový plán Slovenskej republiky a Plán ekonomického a sociálneho rozvoja Žilinského regiónu.
 • Návrh a realizácia pilotných akcií
  Cieľ etapy: identifikovať projekty a akcie, ktoré by mali byť realizované za účelom dosiahnutia navrhnutých cieľov a stratégií. V rámci projektu bude určený zoznam pilotné akcií s konkrétnym časovým plánom.
 • Vytvorenie trans-regionálnych štruktúr
  Cieľ etapy: vytvoriť živú sieť, ktorá bude spájať partnerov projektu a bude slúžiť tiež ako most existujúcich inovačných štruktúr za účelom získania podrobnejších informácií o externých zdrojoch na poli inovácií, rozširovať oblasť inovácií a propagovať podnikateľské aktivity medzi regiónmi. Okrem toho sa plánuje vytvorenie konkrétnych kooperačných iniciatív na poli inovácií.

 

Trvanie projektu: jún 2005 - január 2008

 

Web stránka projektu
http://zip.utc.sk

Kontaktná osoba
Ing. Ján Strelecký, CSc.
streleckyATbicba.sk

 

 

  
 
Aktuality
Realizujeme projekt I-SICS - podporujeme Social entrepreneurship a inovácie v sociálnej oblasti !
Realizujeme aktivity na podporu inovácií v sociálnej oblasti za účelom rozvoja nových foriem podnikania.
viac »


EVENT - Brokerage Event Food and Agriculture 2014 !!
Srdečne pozývame podniky a organizácie pôsobiace v oblastiach poľnohospodárstva a spracovania potravín na Brokerage Event, ktorý sa uskutoční 21. augusta 2014 počas výstavy Agrokomplex 2014.
viac »


Záverečná konferencia projektu InNOBorder !!
17. september 2013 - Záverečná konferencia projektu InNOBorder sa uskutoční priestoroch hotela Imperial v Ostrave v Českej republike.
viac »


Podpora podnikania, výskumu a inovácií
Sieť Enterprise Europe Network úspešne funguje aj naďalej.
viac »